Deze algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen enerzijds:

Spacefoot SAS (Basket-Center)
36 rue raspail
92300 Levallois-Perret, FRANKRIJK

geregistreerd in het RCS van PARIJS onder nummer 504 226 614

Aan de andere kant,

Internetgebruikers die een aankoop wensen te doen op de site « Basket-Center » zichtbaar op dit adres: https://basket-center.nl/ hierna te noemen « de Klant ».

Deze algemene voorwaarden bepalen de verkoop van elk product dat op de website Basket-Center wordt aangeboden door het bedrijf Spacefoot SAS. Beide partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door deze overeenkomst, met uitsluiting van enige andere voorwaarde.
De artikelen worden uitsluitend verkocht aan niet-commerciële particulieren.
De algemene voorwaarden zijn gesloten op basis van intuiti personae en kunnen dus niet worden overgedragen, van welke aard dan ook.
Elke bestelling die op de site Basket-Center naar behoren is gevalideerd, houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze algemene verkoopvoorwaarden en eventueel van de algemene specifieke voorwaarden voor een of meer producten of bestellingen.

1. VOORWERP

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de respectieve verplichtingen van beide partijen te bepalen, evenals de verschillende stadia van het bestelproces.

2. ARTIKELEN

Basket-Center is een site die tot doel heeft kleding en accessoires met betrekking tot de sport te koop aan te bieden.

De artikelen op de website zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Bijgevolg garandeert SPACEFOOT SAS in geen geval dat de producten gedurende een bepaalde periode te koop zullen blijven. Elke klacht van een klant betreffende de bestelling of levering van een niet-beschikbaar artikel zal als ongegrond worden beschouwd.
In geval van een geldige bestelling van een niet-beschikbaar product of artikel verbindt SPACEFOOT SAS zich ertoe de door de klant gestuurde cheque niet te innen. In geval van verzilvering van de bestelling van een niet-beschikbaar artikel verbindt SPACEFOOT SAS zich ertoe de klant het exacte bedrag van de bestelling per bankoverschrijving terug te betalen binnen 15 dagen na ontvangst van een BIC.
In ieder geval verplicht SPACEFOOT SAS zich om elke klant die een artikel heeft besteld dat niet beschikbaar is, via e-mail te waarschuwen.

3. PRIJS

De prijzen zijn vermeld in euro's.

De inbegrepen BTW is de Franse BTW tegen het tarief dat voor de betrokken producten van kracht is. Als het BTW-tarief verandert, kunnen de prijzen van de producten variëren zonder dat de klant daarvan op de hoogte wordt gesteld.

4. LEVERING

SPACEFOOT SAS werkt samen met La Poste en haar Colissimo dienst en met de besteldienst van Chronopost om de klant snelle verzendingen en een maximale kwaliteit aan te bieden. Een e-mail met het traceernummer van de vervoerder die verantwoordelijk is voor het pakket (Colissimo of Chronopost) wordt naar de klant gestuurd zodra het pakket is verzonden.

De levering geschiedt binnen maximaal 10 werkdagen overal in Frankrijk. Voor andere internationale bestemmingen bedraagt de leveringstermijn 14 tot 15 werkdagen. Deze termijnen zijn indicatief en elke vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering van het pakket. Opgelet: alle begrippen "leveringstermijn" die u op de site vindt, zijn steeds uitgedrukt in werkdagen. Bovendien worden twee extra werkdagen in rekening gebracht als u een markering toevoegt.

De standaard levering van uw bestelling wordt door Colissimo verzekerd zonder handtekening. Leveringen aan Relay Points worden afgeleverd tegen de handtekening van de ontvanger. Ten slotte zijn de leveringen met Chronopost ook onderworpen aan een levering tegen handtekening, zowel in Frankrijk als in het buitenland.

De verzendkosten worden berekend op basis van het bedrag, het gewicht en het land van bestemming van de bestelling van de Klant. Zij omvatten de verwerking, verpakking en verzending van de producten.

SPACEFOOT SAS levert haar producten in Europees Frankrijk, overzee, de Verenigde Staten, Australië en in een tiental landen in Azië.

5. CONTROLE

Als een klant producten wil kopen op Basket-Center, moet hij het volgende proces volgen om zijn bestelling te voltooien:

  1. Hij voegt zijn producten toe aan de winkelwagen.
  2. Als hij een speciale aanbieding heeft, moet hij zijn promotiecode invoeren in het daarvoor bestemde veld
  3. Hij controleert de kenmerken van zijn bestelling (kleur, hoeveelheid, prijs, enz.) en valideert zijn winkelwagen
  4. Hij voert zijn contactgegevens in (die bij zijn volgende bezoek al ingevuld zijn): achternaam, voornaam, factuuradres en afleveradres...
  5. Hij kiest zijn betaalwijze (cheque, credit card, paypal)
  6. Hij controleert zijn bestelling en zijn gegevens en valideert de bestelling
  7. Hij kan dan overgaan tot de betaling

Voor elke afgeronde bestelling wordt zo snel mogelijk een orderbevestiging naar de koper gestuurd (in overeenstemming met artikel L121-19 van het Wetboek van Consumptie), als alle verstrekte informatie tijdens het bestelproces correct door de koper is ingevuld. 

6. BETALING

Bestellingen die via een van de drie onderstaande procedures worden afgerond, binden de klant onherroepelijk. 

   • per kredietkaart via de website van onze bank (beveiligde transactie)
   • per cheque: de klant zal, na het afdrukken van zijn bestelbon waarmee hij zijn aankoop afrondt, vrijwillig dit document en een cheque sturen naar Spacefoot SAS, 36 rue raspail 92300 Levallois-Perret, Frankrijk. 
   • door Paypal

7. TERUGZENDING / TERUGSTURING / RESTITUTIES

Alle retourzendingen moeten naar het volgende adres worden gezonden:

SPACEFOOT SAS - Dienst Terugzendingen 
ZAC de Conneuil
2 rue Lavoisier
37270 Montlouis Sur Loire
Frankrijk

Alle retourzendingen moeten worden gemeld aan onze klantenservice en worden aangevuld met Colissimo Tracking met handtekening binnen de 15 dagen na ontvangst van uw bestelling. Alle artikelen moeten worden geretourneerd in hun originele staat en verpakking met het etiket intact. Ze moeten vergezeld zijn van de aankoopfactuur of de leveringsbon.

Elk op maat gemaakt artikel kan niet worden geretourneerd, geruild of terugbetaald. Een voorbeeld hiervan is een flocked jersey. 

Retourneren per expresse wordt niet in behandeling genomen, ongeacht de reden.

Als het geleverde product aan de bestelling voldoet, zijn alle retourkosten voor uw rekening. 

Indien het product defect of niet-conform is, vergoeden wij de gemaakte kosten voor de retourzending (uitsluitend op vertoon van een factuur waaruit de betaling blijkt). Het maximale bedrag dat wordt terugbetaald voor de gemaakte retourkosten is 8€. Alle terugbetalingen zullen worden verwerkt binnen een werkperiode van 14 dagen.

Voor retourzendingen op basis van "defect" dient u in een aparte mail de aard van het defect te specificeren. Wij nemen de gemaakte kosten voor het doorsturen van de producten voor onze rekening.  

Wat de omruilingen betreft, deze zullen worden uitgevoerd tussen de 10 en 15 dagen, rekening houdend met het feit dat veel van onze producten worden geïmporteerd. In het geval dat een van de omgeruilde producten langer dan 60 dagen niet op voorraad was, krijgt u uw geld terug. Gelieve te specificeren in detail de producten die u in ruil zou willen.

Wij doen ons uiterste best om u een kwaliteitsservice te bieden. Echter, als de kwaliteit van een besteld product in twijfel wordt getrokken, behouden wij ons het recht voor om het product terug te sturen naar de oorspronkelijke fabrikant voor inspectie voordat we een beslissing nemen met betrekking tot dit product. 

8. GARANTIE

GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING

De producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie volgens artikel L211-4 van het consumentenwetboek. De produkten genieten de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een defect in het materiaal, het ontwerp of de fabricage dat de produkten aantast en ze onbruikbaar maakt, volgens artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. De produkten genieten de garanties van de fabrikanten van de produkten, volgens hun prognoses. 

Om zijn rechten te doen gelden, moet de klant, op straffe van verval van elke vordering dienaangaande, de verkoper op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, binnen de voorziene termijn door de artikelen L211-12 van het Consumentenwetboek en artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek. 

 - GARANTIE - UITSLUITINGEN

De koper verliest contractueel en  wettelijk garantievoordeel, met name in geval van: 

- abnormaal of oneigenlijk gebruik van het goed

- herstellingen of alle interventies uitgevoerd door externe personen of niet goedgekeurd door de verkoper of de fabrikant, of indien deze interventies niet overeenstemmen met de instructies

De verkoper kan de wettelijke en contractuele garanties opschorten in geval van vertraging of niet-betaling van het geheel of een deel van de prijs van het goed.

- GARANTIE - BEPERKINGEN

De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de herstelling of de vervanging van de goederen die als gebrekkig worden erkend of die een fabricage-, etiketterings- of verpakkingsgebrek vertonen. De diensten van de verkoper hebben het recht om de vermeende gebreken te onderzoeken. Alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties zijn uitgesloten.  Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor verlies of schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak. De koper kan in geen geval, om welke reden ook, aanspraak maken op enige aftrek van het bedrag van facturen die betrekking hebben op een onvolledige levering of op goederen met gebreken. 

9. ONDERTEKENING EN BEWIJS

De validatie van de bestelling door de betaling ervan staat gelijk aan de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen die op de website worden uitgevoerd. De vervaldatum van de verschuldigde bedragen is echter die bedoeld in artikel 4.2, afhankelijk van het type en de wijze van betaling.

10. VERANTWOORDELIJKHEID

Voor alle stadia van toegang tot de website, het navigeren, het invullen van formulieren, het plaatsen van bestellingen, de levering van artikelen of enige andere dienst, is de onderneming SPACEFOOT SAS verantwoordelijk volgens de inspanningsverbintenis-clausule. Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van SPACEFOOT SAS niet in twijfel worden getrokken voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internet netwerk en volledig buiten de voorzorgsmaatregelen genomen door SPACEFOOT SAS. In het bijzonder vallen storingen in de dienstverlening, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen niet onder de verantwoordelijkheid van SPACEFOOT SAS.
Daarnaast ontheft elke gebeurtenis die wordt gekwalificeerd als overmacht in de zin van de jurisprudentie volgens de Hoge Raad, SPACEFOOT SAS van elke verantwoordelijkheid.

11. PERSOONLIJKE GEGEVENS

In alle gevallen en in overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 06 januari 1978, kan elke gebruiker of klant van de website zich op elk moment verzetten tegen het commerciële gebruik van zijn gegevens, en heeft het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Alle vragen met betrekking tot dit artikel moeten worden ingediend via ons contactformulier.

12. HOOFDADRES

SPACEFOOT SAS verklaart haar domicilie te kiezen op het adres bovenaan dit document.

13. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

De algemene voorwaarden die tussen SPACEFOOT SAS en de klant zijn gesloten, omvatten alle verplichtingen van beide partijen. Geen enkele aanwijzing, geen enkel document kan verplichtingen doen ontstaan, tenzij deze het onderwerp zijn van een aanvullende clausule die door beide partijen is ondertekend. Geen correspondentie voorafgaand aan de ondertekening van dit contract kan geen aanleiding geven tot verplichtingen uit hoofde van dit contract. 

Wanneer echter aan een voorwaarde niet is voldaan, wordt deze geacht te zijn geregeld door de in de verkoopbranche geldende gebruiken.

14. TOLERANTIE OF RENUNCIATIE

Het is formeel overeengekomen tussen SPACEFOOT SAS en de klant dat elke tolerantie of verklaring van afstand door een van de partijen in de toepassing van alle of een deel van de verplichtingen voorzien in de onderhavige voorwaarden, ongeacht de frequentie en duur, de overeenkomst niet zal wijzigen, noch enig recht zal doen ontstaan.
Nauwkeuriger gezegd, geen enkele vertraging of niet-handelen, nalatigheid of omissie door klanten in de uitoefening van een van zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst zal dit recht niet beïnvloeden; noch zal dit worden beschouwd als een verklaring van afstand om dit recht te claimen. 

15. PARTIËLE ONVALIDITEIT

Indien een bepaalde clausule van de algemene voorwaarden door een beslissing van een bevoegde autoriteit ongeldig wordt verklaard of als zodanig wordt aangemerkt, zullen de overige clausules al hun kracht en strekking behouden.